Garantiitingimused

 • Garantii kehtib ainult OÜ Balti Kivitehas toodetele: betoonist tänavakivid,õõnesplokid. Garantii ei laiene paigaldustöödele ega paigaldusvigade tõttu kahjustatud toodetele.
 • Garantiiaja kestvuseks on 2 (kaks) kalendriaastat ja see kehtib nii juriidilistele kui eraisikutele. Garantiiaja algust arvestatakse kas tootja arve-saatelehe, edasimüüja müügidokumendi, või juriidilisest isikust ehitaja tööde teostamise akti koostamise kuupäevast alates.
 • Õigust garantiile ei saa vaidlustada, kui toodete laadimisel, transpordil,ladustamisel, hoidmisel, paigaldamisel ja ekspluateerimisel on järgitud kõiki mõistlikke ja üldarusaadavaid tavasid,konkreetse objekti projektnõudeid ning OÜ Balti Kivitehas Toodete Kasutusjuhendit.
 • Garantiiõigus ei laiane toodetele, millised on:
  • eelnevalt alla hinnatud, ostja poolt aktsepteeritud kvaliteedivea tõttu ja sellekohane märkus on ostu-müügi dokumendil või tööde teostamise aktil;
  • erandlike loodusmõjude poolt kahjustatud;
  • vigastatud või purustatud sillutisehoolduse käigus;
  • rikutud liiklusvahendite poolt tavakasutuses;
  • kahjustatud vandalismist, liiklusõnnetusest või nende kaasmõjude tulemusel;
  • ajaliste värvusmuutuste või eflorestsentsi nähtudega.
 • Garantiinõudeks esitab toote valdaja või kasutaja kirjaliku pretensiooni, viitega objektile, tootele, defekti iseloomule ja ulatusele.
 • Pretensioon võetakse läbivaatamisele koos tootja arve-saatelehe, edasimüüja müügidokumendiga või juriidilisest isikust ehitaja tööde teostamise aktiga.
 • Pretensiooni kvalifitseerimisel garantiijuhtumiks teavitatakse otsusest toote valdajat või kasutajat ja tal on õigus tasuta saada tootja tootmisvea tõttu lagunevate või purunenud toodete asemele terved tooted, seda hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul pretensiooni kvalifitseerimist garantiijuhtumiks.
 • Garantii korras asendatavate toodete transportimise, väljavahetamise ja muude võimalike antud garantiijuhtumiga otseselt seotud kulude katmine või kompenseerimine lahendatakse eraldi leppega.